Springfield XDS $509 shipped, XDS Bi-Tone - $559 shipped, XDM from $519 shipped