Kershaw Nura 3.0 Compact Folding Knife - $18.34 shipped