Kershaw 8700 Shuffle Folding Knife - $10.36 shipped